Klubíčko banner 1

Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů
Mateřská škola Klubíčko zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 4. 2016 a dalšími platnými
právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů:
Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII; IČ: 75033917;
zastoupena PaedDr. Vladimírou Slavíkovou, ředitelkou školy;
telefon: 318624902; kontaktní e-mail: info@msklubickopb.cz

Kategorie osobních údajů:
Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:
– Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
– Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
– Údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců
– Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (zabezpečení
MŠ pomocí biometrických otisků)
Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo;
Státní občanství; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Telefon; E-mail; Zdravotní
pojišťovna; Lékařské záznamy; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Alergie;
Potvrzení o bezinfekčnosti; Zdravotní pojišťovna; Léky; Očkování; Potvrzení lékaře; Podpis;
Záznamy z PPP; čísla peněžního účtu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:
– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Mezi základní právní předpisy patří: 561/2004 Sb. – Školský zákon;
563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících; 14/2005 Sb. – Vyhláška
o předškolním vzdělávání; 364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských
zařízení; 89/2012 Sb. – Občanský zákoník; 500/2004 Sb. – Správní řád;
75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků; 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů; 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce;
a další legislativa,
– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů
– subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů
– zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby
– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
práva
a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů:
– plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací
– plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy
– správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se
smluvními stranami
– zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů, budov a pozemků
školy

Uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly
shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším
souhlasem.

Ochrana osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena
tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením,
ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného
zpracování.
K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je
omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Naše webové stránky:
Používáme cookies k zlepšení přístupu na naše stránky a k identifikaci opakované návštěvy.
Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele.
Použití cookies však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními
údaji na našich stránkách.
Fotografie dětí z akcí jsou v zaheslovaných albech a k dispozici pouze rodičům, jejichž dítě
navštěvuje naši mateřskou školu.

Práva subjektu údajů:
Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás
obracet za účelem uplatnění práva:
– na přístup k osobním údajům,
– opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
– vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu
– požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas
– pokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se
domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava
poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobních údajů: Mateřská škola Klubíčko,
Okružní 200, 261 01 Příbram VII; IČ 75033917, PaedDr. Vladimíra Slavíková, ředitelka
školy, kontaktní telefon 318624902, kontaktní e-mail: info@msklubickopb.cz,
web: http://msklubickopb.cz nebo kontaktováním pověřence školy: Ing. Michaela Kubová, tel. 705113029, e-mail:
pover.kubova@email.cz

Souhlas a jeho odvolání:
V některých případech zpracování, na které se nevztahuje jiný právní základ pro zpracování
osobních údajů, můžete být požádáni o výslovný souhlas.
Máte vždy možnost odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu:
– zapsání změny do formuláře pro souhlas, který je přílohou evidenčního listu u třídní
učitelky
– kontaktování ředitelky školy PaedDr. Vladimíra Slavíkové na uvedený email se
sdělením či upřesněním požadavku pro odvolání souhlasu
– napsání a odvolání souhlasu a doručení doporučeně na adresu školy

Další informace:
Neprovádíme automatizované rozhodování a neposkytujeme informace do třetích zemí.Kalendář akcí

  • obrázek 1
  • Obrázek 2
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít