Klubíčko banner 1

Platby

Platby

Vnitřní směrnice

 týkající se úplaty za předškolní vzdělávání

 

v Mateřské škole Klubíčko,

Okružní 200, 261 01 Příbram VII, zřízené obcí

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovat vnitřní směrnici s platností ode dne 1. 3. 2021.

.

Článek 1

Předmět úpravy

 

Vnitřní směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje obec, způsob jejího vybírání, její výši a možnosti prominutí.

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen ”úplata”) se týká neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (s výjimkou výdajů na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, na učební pomůcky, a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu).

 

Článek 2

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

 

Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

 

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti (kromě dětí s povinnou předškolní docházkou), v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši k 1. září příslušného kalendářního roku.

 

Úplatu tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činí 450,- Kč.

         

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty, termín úhrady. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou čl.4 odst.1 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v čl.4 odst.1, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
Úplatu lze platit v hotovosti u vedoucí stravovny ve stanovené dny, které si sama určí nebo na účet mateřské školy.

 

Výše úplaty závisí na neinvestičních výdajích mateřské školy z předcházejícího roku, a proto ji může ředitelka na základě provozních výdajů v počátku školního roku měnit, maximálně do výše 50% provozních výdajů na jedno dítě, stanoveného tak základní částku.

 

Článek 3

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Úplatu je povinen uhradit zákonný zástupce dítěte od 2 do 5 let věku.

 

Úplatu je povinen uhradit zákonný zástupce dítěte, který své dítě přihlásí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. školního roku, i v případě pozdějšího nástupu.

 

Článek 4

Osvobození od úplaty

 

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, které před zahájením povinné předškolní docházky dovršilo 5 let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

 

Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením (§ 123 odst. 2 ŠZ).

 

Úplatu pro předškolní vzdělávání ve výši 0,- Kč stanovila ředitelka školy pro tyto případy:

 

zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi podle §4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči podle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči podle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., z důvodů péče o nezaopatřené dítě,

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy každý měsíc.

 

Článek 5

Snížení úplaty

 

V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, případně v obou měsících, může ředitelka školy stanovit úplatu za předškolní vzdělávání až ve výši 0,- Kč.

Rozhodnutí o stanovení výše úplaty je ředitelka školy povinna zveřejnit na přístupném

místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu

mateřské školy (§3, odst. 1).

 

Ředitelka školy stanovila výši úplaty 50% z dané částky pro zákonného zástupce dítěte na základě předloženého dokladu od lékaře (bezprostředně po ukončení nemoci dítěte), které ze zdravotních důvodů po dobu celého měsíce nedocházelo do mateřské školy (§ 3, odst. 1).

 

Snížit úplatu lze i v době, kdy je provoz mateřské školy ze závažných důvodů

(organizačních či technických příčin), které znemožňují řádné poskytování

předškolního vzdělávání, omezen nebo přerušen (§ 3, odst. 1, 2), a to i v jiném období

než v měsíci červenci a srpnu, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka školy

stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše měsíční úplaty.

 

 

Článek 6

Společná ustanovení

 

Úplata je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

Pokud zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání včas nebo ve správné výši ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění předškolní vzdělávání dítěte ukončit (§ 35 odst. 1 písm. d) podle zákona 561/2004 Sb., školského zákona)

 

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti od 1. 9. 2021.

 

Číslo jednací: 10/2021

 

V Příbrami dne 12. 2. 2021

 

Vypracovala: PaedDr. Vladimíra Slavíková, ředitelka mateřské školy

Odpovědná za její dodržování.

……………………………………………………………………………………….

 

DŮLEŽITÉ VĚDĚT:

  • Platby za úplatu (450,- Kč,-) a stravné (900,- Kč) kontroluje i vybírá vedoucí stravovny (viz školní jídelna).
  • K tomu vybírá platby v hotovosti pro školní rok 2023/2024 například za plavání a dopravu na výlety předškoláků  nebo fotografie.
  • Rada města na svém jednání dne 29.04.2024 schválila jednotnou výši úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné)
    pro školní rok 2024/2025 ve výši 600,00 Kč/měsíc (R.usn.č. 0426/2024). 

Kalendář akcí

  • obrázek 1
  • Obrázek 2
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít